Aspex respecteert uw privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Aspex respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gebaseerd op de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Aspex en worden bijgehouden op het adres van SD Diensten NV, Brouwersvliet 5, 2000 Antwerpen (Aspex is een business divisie van SD Diensten NV). Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt Aspex geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Aspex terzake elke aansprakelijkheid af.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan SD Worx, Corporate Legal, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen.

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiƫnt te kunnen leveren. Behoudens uw tegenbericht bij het verstrekken van de persoonsgegevens, kunnen de gebruikersgegevens worden aangewend voor marketing- en prospectie-activiteiten. Indien u niet langer wenst dat u gegevens worden aangewend voor promotiedoeleinden, verzoeken wij u dit schriftelijk mee te delen aan SD Worx, Corporate Legal, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen.

Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen, worden wat betreft privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Aspex. De gebruikersgegevens van individuele werknemers van de klant die gebruik maken van zulke toepassingen (zoals o.a. "myworkandme") zullen niet door SD Worx aangewend worden voor marketing-en prospectiedoeleinden.

Cookies - Google Analytics

Gelieve onze cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie.

Beveiliging van toegang


Aspex besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Aspex. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.

Partners

Meer dan honderd partners kozen reeds voor cloud hosting bij ASPEX